Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov

DŮLEŽITÉ

ZÁJEMCI O PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

Dne 27.3. v době od 13:00 do 17:00h zveme děti a jejich rodiče na prohlídku třídy a konzultaci s paní učitelkou. Přípravná třída je připravena přijímat 

a) děti, které letos jdou k zápisu a jejichž rodiče budou žádat o odklad školní docházky

b) děti, které budou ve školním roce 2022 - 2023 v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tzv. "předškoláci")


POSLÁNÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Každé dítě, které přichází do školy, má právo být jiné a základní škola s tím musí počítat. Žádné by nemělo ztrácet sebedůvěru jen proto, že něco zvládá pomaleji nebo jinak, než ostatní. K tomu, aby dítě na začátku své školní docházky mohlo zažívat tolik potřebný pocit úspěšnosti a radosti ze své práce, musí ve své dovednosti a znalosti věřit. Sebejistota a zdravé sebevědomí patří k těm předpokladům, které jsou důležité nejen pro školu, ale pro život vůbec, a které bychom tedy měli u dětí posilovat již od předškolního věku.

Prvořadým posláním přípravné třídy je připravit dítě k bezproblémovému nástupu do první třídy a tím tak případně předcházet jeho neúspěšnému školnímu startu.
Přípravná třída na naší škole pracuje již od roku 2003/2004 a vychází z několikaletých pozitivních zkušeností.
PRO KOHO JE PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA URČENA?

Je určena především pro děti: • s odkladem školní docházky
• se sníženou schopností soustředit se
• s grafomotorickými obtížemi
• s vadou řeči
• s poruchou koordinace pohybu, zrakovou či sluchovou

Výjimečně do ní mohou být zařazeny i děti pětileté.
Do přípravné třídy na naší škole jsou zařazováni žáci všech kláštereckých škol.PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA ZAJIŠŤUJE

• po celý rok bezplatnou a efektivní přípravu budoucím prvňáčkům
• práci zkušeného pedagoga
• poskytování individuální péče všem dětem (ve třídě je maximálně 15 dětí, s dětmi pracuje i asistent pedagoga)
• respektování zvláštností dětí a jejich potřeb → zohlednění doporučení PPP
• průběžnou a výstupní diagnostiku dítěte mapující úroveň jeho připravenosti na školu (úzká spolupráce s rodiči)
• radostné klima a podnětné prostředí → pracujeme s didaktickým materiálem a doporučenými pomůckami pro přípravnou třídu z projektu Společně to dokážeme, do kterého byla naše škola s UJEP v Ústí n.Labem zapojena, využíváme některé odborné učebny školy např. počítačovou učebnu, tělocvičnu, pracujeme s interaktivní tabulí
- možnost zařazení do školní družiny
- stravování ve školní jídelně
- spolupráci pedagogů přípravné a první třídy na naší škole
- účast na veškerých zábavných a vzdělávacích akcích školy vhodných pro tuto věkovou skupinu

  

PROČ ZVOLIT PŘÍPRAVNOU TŘÍDU?

- absolvování přípravné třídy je pro děti z psychologického hlediska velkým přínosem
- postupným zvykáním na školní prostředí se děti zbavují případného stresu v roli prvňáčka
- dítě poznává jednotlivé části školy, její režim a postupně přivyká i školním návykům (přestávky a výuka, přechody do jednotlivých učeben, chod školní družiny a jídelny)
- zanedbatelné pro dítě není ani poznávání budoucích učitelů a spolužáků, se kterými se při různých akcích pořádaných školou seznamují
- děti se rovněž učí odpovědnosti a systematičnosti při plnění jednoduchých školních povinností → pravidelná příprava penálu a kontrola deníčku, zajištění pomůcek pro plánovanou společnou práci ve třídě apod.

Mnohaleté poznatky a zkušenosti učitelek z prvních tříd s dětmi, které prošly přípravnou třídou, jednoznačně sdělují → děti jsou lépe připraveny na psaní a čtení a mnohem snadněji zvládají svou roli prvňáčka. Proč jim tedy tímto způsobem nepomoci?
Všem dětem, jejichž rodiče projeví zájem, jsme připraveni tuto možnost bezplatného předškolního vzdělávání poskytnout.