Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov

 Důležité informace ŠJ   Pomůcky na školní rok 2024/2025 

ZŘIZOVATEL

Město Klášterec nad Ohří
nám. Dr. E. Beneše čp. 85
431 51 Klášterec nad Ohří
okres Chomutov
kraj Ústecký

IČO: 46787496
ID datové schránky: ng9pdsm

VEDENÍ  ŠKOLY

Mgr. Jiří Kypta
statutární orgán - ředitel školy

Pavlína Černohorská
zástupce ředitele

Mgr. Oldřiška Šifferová
zástupce ředitele pro pracoviště Havlíčkova

Marcela Gillichová
zástupce ředitele školy pro DDM 

Mgr. Ivana Hykyšová
výchovný a kariérový poradce

Mgr. Martina Nováková
metodik primární prevence

Bc. Dominika Tothová
koordinátor ICT

Ing. Josef Kolařík
pověřenec GDPR

Veronika Olivová 
whistlecollector

CHARAKTERISTIKA

    Základní škola Petlérská 447, Klášterec nad Ohří je 15-ti třídní pavilonová škola plně organizovaná.

  Škola byla otevřena 1.9.1976 má tři učební pavilony, pavilon dílen, pavilon školní družiny se školní jídelnou, tělocvičnu, skleník s učebnou pěstitelských prací. V areálu je velké školní hřiště s asfaltovým povrchem, sportovními kabinami. Hřiště slouží školní tělesné výchově a DDM Volňásek. 

  Součástí školy je detašované pracoviště ZŠ Havlíčkova 269, Klášterec nad Ohří (ke sloučení došlo 1.8.2016), dále školní družina, školní klub, školní jídelna a DDM Volňásek.  

   Vize školy 
Škola vyučuje a vychovává s vizí vyváženého učení ve všech oblastech, které člověk potřebuje k pochopení světa, s otevřeným postojem ke změnám, k partnerství a orientací na osobnostní a sociální rozvoj žáků. Zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poslání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou, ekologickou výchovu a finanční gramotnost žáků.

   Vybavení školy 
Ve škole jsou vybudovány odborné pracovny fyziky a chemie, hudební výchovy, biologie, 2 učebny výpočetní techniky, zeměpisu, školní kuchyňka, výtvarné výchovy, školní dílny pro dřevo a kov, jazykové učebny. V atriu školy je umístěna “letní učebna“ hojně využívaná na začátku a na konci školního roku. Na chodbách jednotlivých pavilonů I.stupně jsou vybudovány odpočinkové kouty s různým vybavením. Vybavení kabinetů odpovídá současným potřebám, jsou dle možností každoročně doplňovány. Jednotlivá pracoviště školy, učebny jsou propojeny počítačovou sítí. Škola je vybavena novými počítači a interaktivními tabulemi a 3D tiskárnou. Devět ročníků školní docházky se člení na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem s dalším dělením na mladší 1.-3.ročník a starší 4.-5.ročník, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Na škole pracuje úspěšně přípravná třída, dvě oddělení školní družiny a školní klub. V souladu s učebním plánem se třídy dělí na skupiny v souladu s požadavky na výuku a na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Ředitel školy ustanovuje třídní učitele, zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jsou ustanoveny předmětové komise na 2.stupni a metodická sdružení na 1.stupni. Škola organizuje plavecký výcvik žáků 2. a 3. tříd, v rámci tělesné výchovy také bruslení. K dalšímu vzdělávání škola využívá nabídky vzdělávacích center zejména Ústeckého kraje. Zájmovým organizacím poskytuje za úplatu prostory školy pro jejich činnost – sportovní a vzdělávací. Na škole pracuje šestičlenná Školská rada a Sdružení rodičů. 

   Složení pedagogického sboru
Ve školní družině pracují 2 vychovatelky. 
Ve škole je zřízena přípravná třída ( spádově pro všechny děti z města ).
Na škole pracují asistenti pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním.
Je ustanoven výchovný poradce, metodička prevence sociálně patologických jevů a metodik ICT. Vyučující odborně spolupracují v metodických sdruženích a předmětových komisích. Členové sboru jsou proškolováni v různých kurzech a vzdělávají dle Plánu DVPP. Škola podporuje všechny formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a všichni učitelé této možnosti využívají. Systém DVPP umožňuje aplikovat do výuky nejnovější poznatky z oblasti realizace školního vzdělávacího programu. Výchovné a kariérní poradenství – spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou. Funkci výchovné poradkyně vykonává Mgr. I. Hykyšová, která má pro tuto funkci patřičnou kvalifikaci. Spolupracuje s PPP Ústeckého kraje pracoviště Kadaň a s dalšími subjekty v oblasti výchovného a kariérního poradenství.

   V DDM Volňásek pracuje 5 pedagogů volného času a na 3 desítky externích vedoucích zájmových útvarů.