Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov

 Důležité informace ŠJ   Pomůcky na školní rok 2024/2025 

                                                                             
Informace o provozu školní družiny  

Telefon do ŠD731 133 624   
6:00 -    7:40 hod  ranní činnost – pouze v nutném případě (příchod do 7:20!
11:40 – 13:00 hod. příchod dětí z vyučování, oběd, odpočinková činnost
13:00 – 15:00 hod. rekreační zájmová činnost, vycházka
15:00 – 16:00 hod. odpočinkové činnosti, didaktické hry     

Program školní družiny Je převážně zájmový a rekreační – zájmové činnosti zaměřené na výtvarnou, pracovní a hudebně pohybovou výchovu, tělovýchovu a sport, rekreační turistiku. Využíváme tělocvičnu, školní klub a učebnu s počítači.  ŠD je místo, kde Vaše dítě tráví volný čas po vyučování, mnohdy delší než ve škole, dochází-li i ráno. Chtěli bychom připravit příjemné prostředí a organizovat činnost tak, aby byla zajímavá a přinesla dětem zábavu i ponaučení.    

Řád ŠD: ad1/ Dle ustanovení o platbách zákonných zástupců hradí rodiče příspěvek ve výši 1500,- Kč na celý školní rok. Peníze jsou využity na materiální zabezpečení výchovných činností. Vyúčtování k nahlédnutí na požádání u hospodářky školy. Zaplatit – do poloviny měsíce září - celkovou částku (po domluvě s vychovatelkou lze zaplatit 400,- do konce tohoto kalendářního roku a zbytek po Novém roce)převodem na účet:  264 608 634/ 0600VS: rodné číslo dítěte, částka: 1500,- KČ (nebo 400,- a zbytek v dalším kal.roce )Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte – ŠD (důležité)  

Řád ŠD: ad2/ Doporučený postup v případě nevyzvednutí žáka ze ŠD: Pokud se družině opakovaně nepodaří kontaktovat zákonného zástupce ani jím pověřenou osobu, kontaktuje vychovatelka, za účelem zajištění přiměřené péče o dítě, zástupce obecního úřadu jako orgán sociálně-právní ochrany dětí.Více možno k nahlédnutí u vedoucí vychovatelky – výňatek z podkladů Ministerstva práce a soc. věcí.    

Co dítě potřebujeVyplněnou přihlášku do ŠD/ZL (rodiče, zákonní zástupci - odevzdají vychovatelce, mohou i třídní učitelce) Náhradní oblečení na vycházky a do tělocvičny – tepláky (děvčata – legíny) a vhodnou obuv (vše nejlépe  v průdyšném sáčku) Podepište nebo označte vše tak, aby si dítě své věci poznalo, tj. i oblečení a obuv!!    

Odchody Děti odchází domů podle žádosti rodičů (na zadní straně zápisního lístku). Každou změnu ohlásí rodiče vychovatelce písemně (v notýsku, nebo na lístečku s přísl. datem a podpisem rodiče). Pokud bude dítě odcházet se starším sourozencem, či někým, kdo není uveden v ZL, je třeba písemný souhlas rodičů. Neuznává se omluvenka SMS zprávou (může ji napsat kdokoli jiný za Vás). Vzhledem ke společnému odpolednímu programu prosíme rodiče, aby přizpůsobili odchody dětí ze ŠD (nejlépe do 13.00 hod. a potom v 15.00 hod.). Mezi 13,15 – 15,00 jsme většinou na vycházce!    

Stravování  / telefon do ŠJ  731 133 616 /
 

Děti chodí na oběd společně se svým oddělením. Identifikační ČIP si zakoupí rodiče u vedoucí školní jídelny a odevzdají vychovatelce, která ji označí jménem dítěte. Pokud je dítě nemocné nebo z jiných důvodů nepřítomné, odhlásí si rodiče obědy u vedoucí školní jídelny, nejlépe do 8.00 hod. téhož dne – kartičku ani ident.čip k tomu nepotřebují!    

Ve školní družině je zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví žáků. Vychovatelky NESMÍ podávat dětem žádné léky!!                                                                                            

         Školní klub

Ve školní roce 2023- 2024 fungují v rámci školního klubu tyto kroužky:

Basketbal
Redakce školního časopisu
Hra na flétnu
Žákovská knihovna

Klub logického myšlení
Tanec - styly aerobik a zumba
Přírodovědci

Škola hrou